مدارک و شرایط

مدارک و شرایط مورد نیاز جهت انعقاد قرارداد با دفتر شما

مدارک و شرایط مورد نیاز جهت استفاده از سرویس های دفتر شما:

اشخاص حقیقی:

 1. 1-      دو نسخه امضا شده از فرم قرارداد "دفتر شما"
 2. 2-      کارت ملی شخص طرف قرارداد
 3. 3-      شناسنامه شخص طرف قرارداد
 4. 4-      آخرین قبض پرداختی آب یا برق یا گاز یا تلفن و یا موبایل که به اسم شخص طرف قرارداد یا پدر یا مادر یا همسر ایشان باشد.

اشخاص حقوقی:

 1. 1-      دو نسخه امضا شده از فرم قرارداد "دفتر شما"
 2. 2-     کارت ملی شخص صاحب امضاء
 3. 3-     شناسنامه شخص صاحب امضاء
 4. 4-      آخرین قبض پرداختی آب یا برق یا گاز یا تلفن و یا موبایل که به اسم شخص طرف قرارداد یا پدر یا مادر یا همسر ایشان باشد.
 5. 5-      روزنامه رسمی
 6. 6-      درخواست کتبی همکاری در سربرگ شرکت با مهر و امضاء
 7.  


تبصره 1:در زمان عقد قرارداد به همراه داشتن مدارک (کارت ملی و شناسنامه) کسانی که مجاز به برگزاری جلسه بدون حضور شخص طرف قرارداد می باشند الزامی است.

تبصره 2
:در صورت نداشتن قبض به نام شخص طرف قرارداد و یا بستگان درجه یک ایشان،قبض به نام موجر به همراه اجاره نامه  قابل قبول است.

تبصره 3
:ارئه کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء نام برده شده در چارت سازمانی الزامی می باشد.
تبصره 4
:در صورتی که  قادر به حضور در "دفتر شما" برای عقد قرارداد نمی باشید باید دو نسخه از قرارداد که با هماهنگی قبلی برای شما ایمیل یا فکس شده است را پر نموده در محل امضای کارفرما امضا و ممهور به مهر شرکت و یا اثر انگشت  نموده و به همراه کپی برابر اصل مدارک مورد نیاز به آدرس "دفتر شما" پست نمایید تا پس از تایید مدارک و پرداخت ، نسخه مشتری مهر و امضا شده و برای شما پست گردد.

LiveZilla Live Chat Software